« 𝘓’𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘦́.
𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦́𝘦
𝘈𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘦𝘪𝘭. » ☀️
 
𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐮𝐬 ! 🎊🎉
 
📷 : Aɢᴀᴛᴀ Mᴏsᴢᴋᴏᴡsᴋᴀ – MʏLɪᴛᴛʟᴇMᴏɴᴀᴄᴏ.
Gʀᴀᴘʜɪsᴍᴇ : Cʟᴀɪʀᴇ Lᴇ Dɪғғᴏɴ.
𝖢𝗂𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 : Arthur Rimbaud – L’Éternité